Vojska Sudana

Vojska Sudana
9x 110kVA

u paralelnom radu, kupac Kosmos Banja Luka, krajnji korisnik armija Sudana Ukupno 9 (devet) dizel električnih agregata, koji čine 3 (tri) male elektrane. Svaka od 3 (tri) male elektrane se sastoji od 3 (tri) identična DEA u međusobnom paralelnom radu. Ukupna prime snaga male elektrane je 300kVA pri cosj=0,8, odnosno standby snage 330kVA pri cosj=0.8

Dizel električni agregat predviđeni za rad u sledećim ambijentalnim uslovima: temperatura vazduha do +50°C, vlažnost vazduha do 90%, nadmorska visina do 500m.

Pogonski motor Perkins

Generator Marelli, 50Hz, međufazni napon 220V

Kontrolna jedinica DEIF AGC200

Kućište sa separatorima peska na ventilacionim otvorima

  • CLIENT Vojska Sudana - Sudan
  • YEAR 2012
  • IzazovTemperatura vazduha do +50°C, vlažnost vazduha do 90%, nadmorska visina do 500m.
  • Pogonski motorPerkins
  • CATEGORY