×

lkk

Price: 0 - 100

FORGOT YOUR DETAILS?

GP-AMF

FUNKCIJE

Paralelni rad više agregata u funkciji rezervnog napajanja u slučaju ispada MREŽE bez sinhronizacije agregat I mreže

OPIS

Dva ili više dizel električnih agregata u medjusobnom paralelnom radu u funkciji snabdevanja istog potrošača nakon ispada mrežnog napajanja.

PRIMER

Sistemi koji imaju izuzetno kritičnu karakteristiku I uvek moraju imati rezervno napajanje (bolnice, klinike, sportski centri, industrijski sistemi…)

Paralelni rad između dizel električnih agregata u slučaju nestanku napajanja (AMF)

 • Kontrolno upravljački paneli moraju biti usklađeni sa ATS panelom. U slučaju nestanka napajanja dizel električni agregat startuje automatski, dolazi do sinhronizacije između agregata i isporuke električne energije u svega nekoliko sekundi (podesivi parametar). U slučaju povratka napajanja, dolazi do promene opterećenja agregata nakon čega napajanje prelazi na mrežno. Agregat se hladi izvestan period, nakon čega dolazi do gašenja.
 • Ovaj režim rada podrazumeva veomo kratko beznaponsko stanje
 • Postoji mogućnost povezivanja dizel električnih agregata u paralelu različitih snaga
 • LOAD SHARING opcija: ukoliko je opterećenje  manje od snaga agregata u paraleli, nakon izvesnog vremena generator sa najviše radnih sati se gasi. U slučaju porasta opterećenja dolazi do automatskog starta
 • Automatski start agregata je baziran na programabilnim parametrima kao što su:
 • Radni sati
 • Vremensko zatezanje uključenja
 • Ravnomerna podela tereta
 • Pragovi tolerancije
 • Prioriteti
 • Ovaj režim rada ne dozvoljava paralelni rad sa mrežom već samo paralelni rad između agregata
 • dužina DATA BUS (magistrale sa podacima) ne sme biti duža od 100m zbog mogućnosti pojave šuma tokom prenosa podataka
 • Serijski komunikacioni portovi RS232, RS485 kao i CAN BUS (omogućava komunikaciju između kontrolnih jedinica)
 • MODBUS protokol
 • Postoji mogućnost MASTER-SLAVE komunikacije između kontrolno upravljačkih panela
 • Primena:
 • Bolnice
 • Klinike
 • Sportski objekti
 • Industrijski sistemi
TOP